Home » Announcements » မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်ရာထူးတိုးရုံးအမိန့်စာ

မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်ရာထူးတိုးရုံးအမိန့်စာ

မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၂)၊ ပစ္စည်းထိန်း(၄)၊ အမှုတွဲထိန်း ရာထူးများအား

စာအမှတ်၊ မညဒက/(စီမံ-ရာထူးတိုး) ၂၀၁၉ (၆၇၂)၊(၆၇၃)၊ (၆၇၄)အရ

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလှိုင်လ (၉)ရက်နေ့တွင် တိုးမြှင့်ခန့်ထားလိုက်သည်။1 2 3Back